Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายพงศ์สวัสดิ์ ดำรงอ่องตระกูล
นายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน
 
ข้อมูลเทศบาล
   ¤ ประวัติตำบล
   ¤ ข้อมูลทั่วไป
   ¤ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   ¤ โครงสร้างองค์กร
   ¤ นโยบายการบริหาร
   ¤ อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบล
   ¤ การเลือกตั้งท้องถิ่น
 
 
ข้อมูลบุคลากร
   ¤ คณะผู้บริหาร
   ¤ สมาชิกสภาเทศบาล
   ¤ หัวหน้าส่วนราชการ
   ¤ สำนักปลัด
   ¤ กองคลัง
   ¤ กองช่าง
   ¤ กองการศึกษา
   ¤ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
   ¤ จ้างเหมาบริการ
 
 
แผนการดำเนินงาน/พัฒนา
  ¤ แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ¤ แผนการดำเนินงาน
  ¤ แผนพัฒนาสามปี
  ¤ แผนพัฒนาสี่ปี
  ¤ แผนยุทธศาสตร์
  ¤ แผนอื่นๆ
  ¤ มาตรการประหยัดพลังงาน
รายงานผลการดำเนินงาน/พัฒนา
  ¤ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (รอบ 6 เดือน)
  ¤ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประจำปี)
  ¤ การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติ/กฏหมาย/ปฏิบัติ
  ¤ เทศบัญญํติงบประมาณรายจ่าย
  ¤ เทศบัญญัติอื่นๆ
  ¤ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  ¤ มาตรการ/ข้อกำหนด
  ¤ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานการเจ้าหน้าที่
  ¤ แผนอัตรากำลัง
  ¤ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ¤ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ¤ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ¤ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง
  ¤ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
  ¤ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ รายเดือน
  ¤ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
การเงิน/การคลัง
  ¤ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ¤ รายงานทางการคลัง
  ¤ รายงานเงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสม รอบ 6 เดือน
  ¤ รายงานการกำกับติดตามการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  ¤ รายงานผลการใข้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
การประชุม/ตรวจสอบ/ประเมิน
  ¤ กิจการสภา ทต.ศาลาด่าน
  ¤ การประชุมคณะผู้บริหาร/พนักงาน
  ¤ ผลการประเมิน (LPA / ITA)
  ¤ ผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช/ป.ป.ท/สถ.
การให้บริการ
  ¤ แบบฟอร์มการรับบริการ
  ¤ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ¤ คู่มือบริการประชาชน
  ¤ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ¤ ผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
  ¤ การลดขั้นตอนปฏิบัติงาน
  ¤ E-Service
การส่งเสริมความโปร่งใส
  ¤ การจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ¤ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
  ¤ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  ¤ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  ¤ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
  ¤ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  ¤ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  ¤ รายงานผลการดำเนินการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  ¤ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ¤ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศ “รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2565” (ดู : 48) 5 ส.ค. 2565
ข้อควรรู้ “โรคฝีดาษวานร/ฝีดาษลิง Monkeypox” (ดู : 70) 5 ส.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน "อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง" (ดู : 51) 12 ก.ค. 2565
ระเบียบการแข่งขันกีฬา “ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง” เทศบาลตำบลศาลาด่านเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ดู : 63) 8 ก.ค. 2565
ประกาศ “ปิดการเรียนการสอนกรณีพิเศษของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของ ทต.ศาลาด่าน (วันที่ 30 มิ.ย. - 1 ก.ค. 65) (ดู : 123) 29 มิ.ย. 2565
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ กิจกรรม Big Cleaning Day เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย (1 ก.ค. 65 พร้อมกันเวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน) (ดู : 132) 29 มิ.ย. 2565
ประกาศ “ปิดการเรียนการสอนกรณีพิเศษของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของ ทต.ศาลาด่าน (วันที่ 28 มิ.ย. 65) (ดู : 118) 27 มิ.ย. 2565
ประกาศ “ขออนุมัติขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565” (ดู : 146) 27 มิ.ย. 2565
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก (ดู : 119) 26 มิ.ย. 2565
ขอเชิญร่วม รับฟังความคิดเห็นของประชาชน "โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียมประจำตำบลศาลาด่าน" (20 มิ.ย. 65 เวลา 13.30 น ณ อาคารป้องกันฯ) (ดู : 122) 18 มิ.ย. 2565
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ กิจกรรม Big Cleaning Day เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย (16 มิ.ย. 65 พร้อมกันเวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบ้านพระแอะ) (ดู : 122) 15 มิ.ย. 2565
15 มิถุนายน 2565 วันไข้เลือดออกอาเซียน (ดู : 114) 15 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ถึงเจ้าของทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ ต.ศาลาด่าน โปรดชำระภาษี ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 65 (ดู : 119) 10 มิ.ย. 2565
ขอให้ประชาชน อย่าตื่นตระหนก เป็นเพียงการจำลองสถานการณ์เท่านั้น การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ในวันที่ 15 มิ.ย. 65 ณ สวนสาธารณะ หาดพระแอะ (ดู : 126) 10 มิ.ย. 2565
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ กิจกรรม Big Cleaning Day เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย (9 มิ.ย. 65 พร้อมกันเวลา 14.00 น. ณ สวนสาธารณะหาดพระแอะ) (ดู : 99) 8 มิ.ย. 2565
เปิดรับสมัคร อบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตรระยะสั้น "การฝึกอบรมภาษาอังกฤษและบุคลิกภาพเพื่อการเล่าเรื่องเมืองลันตา" (ดู : 85) 8 มิ.ย. 2565
ประกาศ "ปิดศูนย์พักคอย (Community Isolation, (CI)) ระดับตำบล" : เทศบาลตำบลศาลาด่าน (ดู : 170) 18 เม.ย. 2565
ใช้รถใช้ถนนช่วง "เทศกาลสงกรานต์" อย่างปลอดภัย... ร่วมใส่ใจเพื่อนร่วมทาง... (ดู : 150) 10 เม.ย. 2565
ประกาศ "การเปิด - ปิด ภาคเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของ ทต.ศาลาด่าน" (ดู : 171) 31 มี.ค. 2565
ประกาศ "ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลศาลาด่าน" (ดู : 177) 29 มี.ค. 2565
ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและได้รับความช่วยเหลือเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย (ดู : 159) 14 มี.ค. 2565
ประกาศ "ขยายเวลาประเมินและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565" (ดู : 182) 21 ก.พ. 2565
ประกาศ "ราคาประเมินของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565" (ดู : 205) 28 ม.ค. 2565
ประกาศ "ราคาประเมินของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565" (ดู : 151) 28 ม.ค. 2565
ประกาศ "เปิดการเรียนการสอนกรณีพิเศษของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของ ทต.ศาลาด่าน" (ดู : 271) 7 ม.ค. 2565
ประกาศ "ประกาศยกเลิกประกาศเทศบาลตำบลศาลาด่าน" กรณีความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2910 (โควิด-19) (ดู : 254) 5 ม.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 (พื้นที่ตำบลศาลาด่าน)” (ดู : 252) 2 ม.ค. 2565
ทต.ศาลาด่าน รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รายใหม่) ปีงบ 2566 และผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากที่อื่นเข้าทะเบียนบ้านในตำบลศาลาด่าน (รับลงทะเบียนช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. – 30 ก.ย. 65) (ดู : 265) 30 ธ.ค. 2564
7 วัน ช่วงส่งท้ายปีเก่า 2564 ต้อนรับปีใหม่ 2565 ทุกคนจะปลอดภัย ถ้าหาก “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” (ดู : 248) 28 ธ.ค. 2564
ประกาศ "จัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation, (CI)) ระดับตำบล ณ บริเวณหน้าสวนสาธารณะหาดพระแอะ" (ดู : 243) 8 ธ.ค. 2564
ประกาศ "บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีภาษี 2565" (ดู : 313) 30 พ.ย. 2564
ทต.ศาลาด่าน กำหนดจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 267) 24 พ.ย. 2564
ลอยกระทง 2564 ปีนี้ ทต.ศาลาด่าน ขอเชิญชวนร่วม "ลอยกระทง" ออนไลน์ (ดู : 223) 19 พ.ย. 2564
ขอเชิญชวนร่วมการต้อนรับ คณะรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2564 โดยร่วมมือเก็บกวาดขยะ รักษาความสะอาด บริเวณบ้าน หน้าบ้าน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย (ดู : 240) 12 พ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปีภาษี 2565 (ดู : 301) 11 พ.ย. 2564
ขอเชิญพี่น้องประชนชนตำบลศาลาด่าน ที่สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมตรวจคัดกรองโควิด-19 และตรวจคัดกรองครั้งที่ 2 (ดู : 277) 31 ต.ค. 2564
ทต.ศาลาด่าน รับบริการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บ้านที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือบ้านที่เป็นกลุ่มเสี่ยง พื้นที่ตำบลศาลาด่าน (ดู : 264) 28 ต.ค. 2564
คำแนะนำจากแพทย์ สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 เมื่อโรงพยาบาลให้กลับกักตัวพักฟื้นที่บ้าน (ดู : 243) 27 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง และพื้นที่อื่นตำบลศาลาด่าน (กลุ่มเสี่ยงและตรวจครั้งที่ 2 โควิด-19) ในวันที่ 25 ต.ค. 64 เริ่มเวลา 07.30 น. ณ โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง (ดู : 302) 22 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง ร่วมมือไปรับการตรวจเชื้อโควิด19 ในวันที่ 18 ต.ค. 64 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง (ดู : 300) 17 ต.ค. 2564
รายละเอียดร่างยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ของเทศบาลตำบลศาลาด่าน เพื่อใช้ประกอบการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนตำบลศาลาด่าน (ดู : 291) 16 ต.ค. 2564
รายละเอียดปัญหาความต้องการของประชาชนภาพรวมจากการเสนอข้อมูล ในการประชุมประชาคม ล่าสุด และการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ในอดีต เพื่อใช้ประกอบการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนตำบลศาลาด่าน (ดู : 310) 16 ต.ค. 2564
รายละเอียดการวิเคราะห์พื้นที่เพื่อเป็นข้อมูลในการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2670 เพื่อใช้ประกอบการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนตำบลศาลาด่าน (ดู : 325) 16 ต.ค. 2564
ประกาศ "กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565" (ดู : 258) 1 ต.ค. 2564
ประกาศ "การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2565 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 และการรับลงทะเบียนผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565" (ดู : 208) 1 ต.ค. 2564
ประกาศ "บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565" (ดู : 333) 30 ก.ย. 2564
ประกาศ "บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565" (ดู : 352) 30 ก.ย. 2564
ประกาศ "ยกเลิกการเรียกขอสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ" (ดู : 211) 23 ก.ย. 2564
ประกาศ "คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน (ปรับปรุงข้อมูล)" (ดู : 199) 17 ก.ย. 2564
ชาวตำบลศาลาด่าน รวมพลังสวมหน้ากากอนามัย (สวมหน้ากาก ไม่ลำบาก เท่าติดเชื้อ) “ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก” (ดู : 261) 16 ก.ย. 2564
ประกาศ “ปิดการเรียนการสอนกรณีพิเศษของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของ ทต.ศาลาด่าน” (ดู : 249) 14 ก.ย. 2564
ประกาศ "สัดส่วนการจัดประชุมประชาคมเทศบาลตำบลศาลาด่าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)" (ดู : 263) 6 ก.ย. 2564
ทต.ศาลาด่าน กำหนดการแจกถุงยังชีพ กำหนดการแจกถุงยังชีพ "เฉพาะกรณีผู้ป่วยและผู้กักตัว" จากเหตุการณ์ Covid-19 ที่ขอรับการช่วยเหลือในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (ดู : 296) 28 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ "คนพิการในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน ที่มีความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) ติดต่องานสวัสดิการฯ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 ส.ค. 64" (กดดูรายละเอียด) (ดู : 260) 17 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ "ขอให้ต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการ กรณีหมดอายุหรือเหลืออายุไม่เกิน 30 วัน มิฉะนั้นจะขาดสิทธิ์รับเบี้ยความพิการ" (ดู : 243) 9 ส.ค. 2564
ประกาศ “เปิดการเรียนการสอนกรณีพิเศษของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของ ทต.ศาลาด่าน” (ดู : 259) 29 ก.ค. 2564
ขอเชิญพี่น้องประชาชนพื้นที่ ต.ศาลาด่าน นำสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ให้บริการฟรี) ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็ง (บริเวณสนามกีฬาบ้านทุ่งหยีเพ็ง) ***โค้งสุดท้าย...กดเข้าดูรายละเอียด (ดู : 232) 27 ก.ค. 2564
ประกาศ “ปิดตลาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 277) 16 ก.ค. 2564
ขอเชิญพี่น้องประชาชนพื้นที่ ต.ศาลาด่าน นำสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ให้บริการฟรี) ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านศาลาด่าน ***กดเข้าดูรายละเอียด (ดู : 227) 14 ก.ค. 2564
ทต.ศาลาด่าน กำหนด “พ่นหมอกควันกำจัดยุง” ทุกพื้นที่ตำบลศาลาด่าน ตั้งแต่ 12 ก.ค. - 15 ส.ค. 64 พร้อมข้อแนะนำก่อนให้ฉีดพ่น (ดู : 227) 10 ก.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
   เทศบาลตำบลศาลาด่าน
   เลขที่ 571 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150  โทรศัพท์ : 075-667-230 โทรสาร : 075-667-231
   Copyright © 2019. www.saladan.go.th
saladan571@gmail.com. All rights reserved. Powered by stsbbs