Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายพงศ์สวัสดิ์ ดำรงอ่องตระกูล
นายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน
 
ข้อมูลเทศบาล
   ¤ ประวัติตำบล
   ¤ ข้อมูลทั่วไป
   ¤ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   ¤ โครงสร้างองค์กร
   ¤ นโยบายการบริหาร
   ¤ อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบล
   ¤ การเลือกตั้งท้องถิ่น
 
 
ข้อมูลบุคลากร
   ¤ คณะผู้บริหาร
   ¤ สมาชิกสภาเทศบาล
   ¤ หัวหน้าส่วนราชการ
   ¤ สำนักปลัด
   ¤ กองคลัง
   ¤ กองช่าง
   ¤ กองการศึกษา
 
 
แผนการดำเนินงาน/พัฒนา
  ¤ แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ¤ แผนการดำเนินงาน
  ¤ แผนพัฒนาสามปี
  ¤ แผนพัฒนาสี่ปี
  ¤ แผนยุทธศาสตร์
  ¤ แผนอื่นๆ
  ¤ มาตรการประหยัดพลังงาน
รายงานผลการดำเนินงาน/พัฒนา
  ¤ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (รอบ 6 เดือน)
  ¤ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประจำปี)
  ¤ การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติ/กฏหมาย/ปฏิบัติ
  ¤ เทศบัญญํติงบประมาณรายจ่าย
  ¤ เทศบัญญัติอื่นๆ
  ¤ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  ¤ มาตรการ/ข้อกำหนด
  ¤ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานการเจ้าหน้าที่
  ¤ แผนอัตรากำลัง
  ¤ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ¤ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ¤ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ¤ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง
  ¤ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
  ¤ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ รายเดือน
  ¤ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
การเงิน/การคลัง
  ¤ แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี
  ¤ รายงานทางการคลัง
  ¤ รายงานเงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสม รอบ 6 เดือน
  ¤ รายงานการกำกับติดตามการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  ¤ รายงานผลการใข้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
การประชุม/ตรวจสอบ/ประเมิน
  ¤ กิจการสภา ทต.ศาลาด่าน
  ¤ การประชุมคณะผู้บริหาร/พนักงาน
  ¤ ผลการประเมิน (LPA / ITA)
  ¤ ผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช/ป.ป.ท/สถ.
การให้บริการ
  ¤ แบบฟอร์มการรับบริการ
  ¤ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ¤ คู่มือบริการประชาชน
  ¤ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ¤ ผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
  ¤ การลดขั้นตอนปฏิบัติงาน
  ¤ E-Service
การส่งเสริมความโปร่งใส
  ¤ การจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ¤ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
  ¤ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  ¤ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  ¤ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
  ¤ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  ¤ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  ¤ รายงานผลการดำเนินการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  ¤ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ¤ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง ร่วมมือไปรับการตรวจเชื้อโควิด19 ในวันที่ 18 ต.ค. 64 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง (ดู : 212) 17 ต.ค. 2564
รายละเอียดร่างยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ของเทศบาลตำบลศาลาด่าน เพื่อใช้ประกอบการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนตำบลศาลาด่าน (ดู : 124) 16 ต.ค. 2564
รายละเอียดปัญหาความต้องการของประชาชนภาพรวมจากการเสนอข้อมูล ในการประชุมประชาคม ล่าสุด และการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ในอดีต เพื่อใช้ประกอบการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนตำบลศาลาด่าน (ดู : 139) 16 ต.ค. 2564
รายละเอียดการวิเคราะห์พื้นที่เพื่อเป็นข้อมูลในการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2670 เพื่อใช้ประกอบการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนตำบลศาลาด่าน (ดู : 148) 16 ต.ค. 2564
ประกาศ "การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2565 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 และการรับลงทะเบียนผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565" (ดู : 130) 1 ต.ค. 2564
ประกาศ "บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565" (ดู : 222) 30 ก.ย. 2564
ประกาศ "บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565" (ดู : 224) 30 ก.ย. 2564
ประกาศ "ยกเลิกการเรียกขอสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ" (ดู : 133) 23 ก.ย. 2564
ประกาศ "คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน (ปรับปรุงข้อมูล)" (ดู : 122) 17 ก.ย. 2564
ชาวตำบลศาลาด่าน รวมพลังสวมหน้ากากอนามัย (สวมหน้ากาก ไม่ลำบาก เท่าติดเชื้อ) “ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก” (ดู : 177) 16 ก.ย. 2564
ประกาศ “ปิดการเรียนการสอนกรณีพิเศษของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของ ทต.ศาลาด่าน” (ดู : 168) 14 ก.ย. 2564
ประกาศ "สัดส่วนการจัดประชุมประชาคมเทศบาลตำบลศาลาด่าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)" (ดู : 152) 6 ก.ย. 2564
ทต.ศาลาด่าน กำหนดการแจกถุงยังชีพ กำหนดการแจกถุงยังชีพ "เฉพาะกรณีผู้ป่วยและผู้กักตัว" จากเหตุการณ์ Covid-19 ที่ขอรับการช่วยเหลือในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (ดู : 214) 28 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ "คนพิการในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน ที่มีความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) ติดต่องานสวัสดิการฯ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 ส.ค. 64" (กดดูรายละเอียด) (ดู : 180) 17 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ "ขอให้ต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการ กรณีหมดอายุหรือเหลืออายุไม่เกิน 30 วัน มิฉะนั้นจะขาดสิทธิ์รับเบี้ยความพิการ" (ดู : 167) 9 ส.ค. 2564
ประกาศ “เปิดการเรียนการสอนกรณีพิเศษของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของ ทต.ศาลาด่าน” (ดู : 165) 29 ก.ค. 2564
ขอเชิญพี่น้องประชาชนพื้นที่ ต.ศาลาด่าน นำสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ให้บริการฟรี) ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็ง (บริเวณสนามกีฬาบ้านทุ่งหยีเพ็ง) ***โค้งสุดท้าย...กดเข้าดูรายละเอียด (ดู : 155) 27 ก.ค. 2564
ประกาศ “ปิดตลาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 203) 16 ก.ค. 2564
ขอเชิญพี่น้องประชาชนพื้นที่ ต.ศาลาด่าน นำสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ให้บริการฟรี) ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านศาลาด่าน ***กดเข้าดูรายละเอียด (ดู : 142) 14 ก.ค. 2564
ทต.ศาลาด่าน กำหนด “พ่นหมอกควันกำจัดยุง” ทุกพื้นที่ตำบลศาลาด่าน ตั้งแต่ 12 ก.ค. - 15 ส.ค. 64 พร้อมข้อแนะนำก่อนให้ฉีดพ่น (ดู : 152) 10 ก.ค. 2564
แผ่นพับรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยจากยาเสพติด (ดู : 130) 25 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือจากประชาชนพื้นที่เกาะลันตาใหญ่ ตอบแบบสำรวจผลกระทบของการท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะลันตาใหญ่ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 140) 25 มิ.ย. 2564
ประกาศ “ปิดการเรียนการสอนกรณีพิเศษของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของ ทต.ศาลาด่าน” ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป (ดู : 156) 25 มิ.ย. 2564
ขอเชิญพี่น้องประชาชนพื้นที่ ต.ศาลาด่าน นำสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ให้บริการฟรี) ***กดเข้าดูรายละเอียด (ดู : 150) 21 มิ.ย. 2564
ทต.ศาลาด่าน เริ่มดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.๕๐-๐๐๑ สามแยกบ่อขยะ – สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) หมู่ที่ ๒, ๓ และ หมู่ที่ ๔ ต.ศาลาด่าน โดยผู้รับจ้าง หจก.ส่องกิจก่อสร้าง (ดู : 190) 14 มิ.ย. 2564
ประกาศ "ปิดการเรียนการสอนกรณีพิเศษของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของ ทต.ศาลาด่าน" (ดู : 136) 11 มิ.ย. 2564
ทต.ศาลาด่าน “รับลงทะเบียนคนพิการ” ในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ (ดู : 162) 28 พ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน "อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง” (ดู : 446) 25 พ.ค. 2564
สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ ประกาศแจ้งเตือน ให้ระวังในการเดินเรือ เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง ตั้งแต่วันที่ 26 – 29 พ.ค. 64 (กดดูรายละเอียด) (ดู : 173) 25 พ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวน ท่านใดฉีดวัคซีนโควิด19แล้ว มาร่วมเปลี่ยนรูปโปรไฟล์กัน (ดู : 195) 21 พ.ค. 2564
ทต.ศาลาด่าน ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ร้านค้าต่างๆ ลงทะเบียนสมัครมาตรฐาน SHA เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ (ดู : 150) 21 พ.ค. 2564
แผนที่ "แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ ตำบลศาลาด่าน" (ดู : 355) 11 พ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ ::> สำหรับคนพิการพื้นที่ตำบลศาลาด่าน ที่มีความต้องการกายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ (รถสามล้อชนิดมือโยก) สามารถส่งแบบคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ในวัน เวลา ราชการเท่านั้น (ดู : 191) 6 พ.ค. 2564
ประกาศขอขยายชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2564) (ดู : 158) 30 เม.ย. 2564
รณรงค์ขอความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยและป้องกันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 169) 30 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน และการเข้าถึงข้อมูลอื่นๆ ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ดู : 184) 29 เม.ย. 2564
ประกาศปิดการเรียนการสอนกรณีพิเศษของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของเทศบาลตำบลศาลาด่าน (ดู : 198) 19 เม.ย. 2564
ร่วมกันลดโอกาส การแพร่ระบาดโควิด19 โดยสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง เมื่อออกจากบ้านหรือพบปะผู้คน (ดู : 191) 17 เม.ย. 2564
ใช้รถใช้ถนนช่วง "เทศกาลสงกรานต์" อย่างปลอดภัย... ร่วมใส่ใจเพื่อนร่วมทาง... (ดู : 231) 9 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ การลดภาษี 90% และขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 246) 10 ก.พ. 2564
รับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลาด่าน และนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน ระหว่างวันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศาลาด่าน (ดู : 231) 5 ก.พ. 2564
ทต.ศาลาด่าน เริ่มดำเนินงานโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจากสามแยกคอกวางฝั่งโรงแรมเรสซิเดนซ์ ม.1 ต.ศาลาด่าน โดยผู้รับจ้าง หจก.ละลานตาคอนกรีต (ดู : 274) 5 ก.พ. 2564
ทต.ศาลาด่าน ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 (ดู : 186) 26 ม.ค. 2564
ทต.ศาลาด่าน เริ่มดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้ามัสยิดสมพรพรุกม - กุโบร์ โดยผู้รับจ้าง หจก.เจริญพันธ์ ลันตา ค้าไม้ (ดู : 172) 19 ม.ค. 2564
เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประกาศราคาประเมินของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๔ (ดู : 178) 15 ม.ค. 2564
ทต.ศาลาด่าน ประกาศการใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (ดู : 182) 11 ม.ค. 2564
ทต.ศาลาด่าน เริ่มดำเนินงานโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน โดยผู้รับจ้าง หจก.ศิลาหลักชัย (ดู : 190) 8 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ "รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ (รายใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2565 (พื้นที่ตำบลศาลาด่าน) (ดู : 181) 6 ม.ค. 2564
ประกาศ “เลื่อนการจัดโครงการเมาว์ลิดประจำตำบลศาลาด่าน ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2564 (ฺฮ.ศ. 1442)” ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะเข้าสู่สภาวะปกติ (ดู : 188) 30 ธ.ค. 2563
ประกาศมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของเทศบาลตำบลศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 194) 30 ธ.ค. 2563
ประกาศ "ขอให้ตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ปี ๒๕๖๓ (เจ้าของทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน) (ดู : 256) 29 ธ.ค. 2563
ทต.ศาลาด่าน ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์ "ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างปลอดภัย... ร่วมใส่ใจเพื่อนร่วมทาง... และสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกัน COVID-19 (ดู : 173) 29 ธ.ค. 2563
เทศบาลตำบลศาลาด่าน ขอความร่วมมือในการทิ้งขยะให้ถูกที่ ถูกเวลา ถูกประเภท และถูกต้อง ในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (ดู : 180) 29 ธ.ค. 2563
ประกาศ “เลื่อนการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพภายในชุมชน : กิจกรรมทำเบเกอรี่โฮมเมด” จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะเข้าสู่ปกติ (ดู : 160) 29 ธ.ค. 2563
ทต.ศาลาด่าน กำหนดจัดโครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และทางน้ำ ในช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 200) 27 ธ.ค. 2563
“แมส หน้ากากอนามัย ที่ใช้แล้ว” ซึ่งเป็นขยะอันตราย ขอความร่วมมือใส่ถุงมัดให้แน่นนำไปทิ้งในถังขยะสีแดง ณ สนง.เทศบาลตำบลศาลาด่าน หรือ รพ.สต.ศาลาด่าน หรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน (ดู : 181) 25 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ ถึง ผู้ที่จะเข้ามาติดต่อราชการ ณ สนง.เทศบาลตำบลศาลาด่าน ขอให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ทุกครั้งที่เข้ามารับบริการ (ดู : 216) 24 ธ.ค. 2563
ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 ณ สวนสาธารณะหาดพระแอะ (ดู : 188) 24 ธ.ค. 2563
ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 (ดู : 200) 24 ธ.ค. 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 (ดู : 222) 23 ธ.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
   เทศบาลตำบลศาลาด่าน
   เลขที่ 571 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150  โทรศัพท์ : 075-667-231 โทรสาร : 075-667-231
   Copyright © 2019. www.saladan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs