Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายพงศ์สวัสดิ์ ดำรงอ่องตระกูล
นายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน
 
ข้อมูลเทศบาล
   ¤ ประวัติตำบล
   ¤ ข้อมูลทั่วไป
   ¤ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   ¤ โครงสร้างองค์กร
   ¤ นโยบายการบริหาร
   ¤ อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบล
   ¤ การเลือกตั้งท้องถิ่น
 
 
ข้อมูลบุคลากร
   ¤ คณะผู้บริหาร
   ¤ สมาชิกสภาเทศบาล
   ¤ หัวหน้าส่วนราชการ
   ¤ สำนักปลัด
   ¤ กองคลัง
   ¤ กองช่าง
   ¤ กองการศึกษา
 
 
แผนการดำเนินงาน/พัฒนา
  ¤ แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ¤ แผนการดำเนินงาน
  ¤ แผนพัฒนาสามปี
  ¤ แผนพัฒนาสี่ปี
  ¤ แผนยุทธศาสตร์
  ¤ แผนอื่นๆ
  ¤ มาตรการประหยัดพลังงาน
รายงานผลการดำเนินงาน/พัฒนา
  ¤ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (รอบ 6 เดือน)
  ¤ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประจำปี)
  ¤ การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติ/กฏหมาย/ปฏิบัติ
  ¤ เทศบัญญํติงบประมาณรายจ่าย
  ¤ เทศบัญญัติอื่นๆ
  ¤ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  ¤ มาตรการ/ข้อกำหนด
  ¤ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานการเจ้าหน้าที่
  ¤ แผนอัตรากำลัง
  ¤ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ¤ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ¤ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ¤ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง
  ¤ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
  ¤ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ รายเดือน
  ¤ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
การเงิน/การคลัง
  ¤ แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี
  ¤ รายงานทางการคลัง
  ¤ รายงานเงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสม รอบ 6 เดือน
  ¤ รายงานการกำกับติดตามการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  ¤ รายงานผลการใข้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
การประชุม/ตรวจสอบ/ประเมิน
  ¤ กิจการสภา ทต.ศาลาด่าน
  ¤ การประชุมคณะผู้บริหาร/พนักงาน
  ¤ ผลการประเมิน (LPA / ITA)
  ¤ ผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช/ป.ป.ท/สถ.
การให้บริการ
  ¤ แบบฟอร์มการรับบริการ
  ¤ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ¤ คู่มือบริการประชาชน
  ¤ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ¤ ผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
  ¤ การลดขั้นตอนปฏิบัติงาน
  ¤ E-Service
การส่งเสริมความโปร่งใส
  ¤ การจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ¤ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
  ¤ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  ¤ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  ¤ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
  ¤ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  ¤ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  ¤ รายงานผลการดำเนินการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  ¤ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ¤ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศ "การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565" (ดู : 94) 1 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โดย วิธีการประมูลด้วยวาจา (ดู : 109) 19 ส.ค. 2564
ประกาศ “การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โดย วิธีการประมูลด้วยวาจา” (ดู : 121) 30 ก.ค. 2564
ประกาศ "เปิดเผยราคากลาง โครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียนสำหรับประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564" (ดู : 148) 25 พ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.๕๐-๐๐๑ สามแยกบ่อขยะ – สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) หมู่ที่ ๒, ๓ และ หมู่ที่ ๔ ต.ศาลาด่าน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 183) 7 เม.ย. 2564
ประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.๕๐-๐๐๑ สามแยกบ่อขยะ – สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) หมู่ที่ ๒, ๓ และ หมู่ที่ ๔ ต.ศาลาด่าน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 173) 7 เม.ย. 2564
ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 200) 10 ก.พ. 2564
ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 185) 10 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 208) 22 ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.๕๐-๐๐๑ สายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) หมู่ที่ ๒, ๓ และหมู่ที่ ๔ ต.ศาลาด่าน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 129) 30 ธ.ค. 2563
ประกาศราคากลาง และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.๕๐-๐๐๑ สายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) หมู่ที่ ๒, ๓ และหมู่ที่ ๔ ต.ศาลาด่าน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 133) 30 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจากสามแยกคอกวางฝั่งโรงแรมเรสซิเดนซ์ ม.1 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 171) 24 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้ามัสยิดสมพรพรุกม – กุโบร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 135) 24 ธ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้ามัสยิดสมพรพรุกม - กุโบร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (ดู : 118) 4 ธ.ค. 2563
ประกาศราคากลาง และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้ามัสยิดสมพรพรุกม - กุโบร์ โดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (ดู : 119) 4 ธ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจากสามแยกคอกวางฝั่งโรงแรมเรสซิเดนซ์ ม.1 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (ดู : 107) 4 ธ.ค. 2563
ประกาศราคากลาง และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำจากสามแยกคอกวางฝั่งโรงแรมเรสซิเดนซ์ ม.1 ต.ศาลาด่าน โดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (ดู : 113) 4 ธ.ค. 2563
ประกาศ ทต.ศาลาด่าน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) (ดู : 110) 26 พ.ย. 2563
ประกาศ ทต.ศาลาด่าน เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 (ดู : 107) 25 พ.ย. 2563
ประกาศ ทต.ศาลาด่าน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 131) 17 พ.ย. 2563
ประกาศ ทต.ศาลาด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 143) 16 พ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลราคาขายทอดตลาดขยะรีไซเคิล ทั้งสิ้นรวม 5 รายการ โดย วิธีการประมูลด้วยวาจา (ดู : 164) 8 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน (ดู : 168) 3 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่อง การขายทอดตลาดขยะรีไซเคิล ทั้งสิ้นรวม 5 รายการ โดย วิธีการประมูลด้วยวาจา (ดู : 141) 21 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกาศราคากลาง และ รายละเอียดการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน (ดู : 115) 14 ส.ค. 2563
ประกาศ เทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 162) 4 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วย วิธีประกวดราค(e-bidding) (ดู : 158) 29 ก.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกาศราคากลาง และ รายละเอียดการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน (ดู : 121) 29 ก.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงแนวเขตกุโบร์ ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 155) 16 ก.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อที่ดินเพื่อจัดทำสนามฟุตบอลหญ้าเทียมและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่จำเป็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 139) 29 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตลงสู่ทะเล ม.2 (ดู : 116) 19 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงแนวกุโบร์ ม.2 ต.ศาลาด่านโดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 116) 15 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่อง เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างกำแพงแนวกุโบร์ ม.2 ต.ศาลาด่านโดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 116) 15 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลศาลาด่านเรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อจัดทำสนามฟุตบอลหญ้าเทียมและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่จำเป็น (ดู : 103) 4 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลศาลาด่านเรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อจัดทำสนามฟุตบอลหญ้าเทียมและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่จำเป็น (ดู : 113) 4 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 118) 4 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ช่วงเวลาระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ซ) (ดู : 136) 26 พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย ๔๒๔๕ ลงสู่ทะเล ม.๒ ต.ศาลาด่าน (ดู : 121) 26 พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย ๔๒๔๕ ลงสู่ทะเล ม.๒ ต.ศาลาด่าน (ดู : 125) 22 พ.ค. 2563
ประกาศราคากลางจัดอาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ช่วงเวลาระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ซ) (ดู : 113) 19 พ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานไทร-บ่อขยะ หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (ดู : 124) 28 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว - บ่อขยะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 122) 28 เม.ย. 2563
ประกาศ อบต.ศาลาด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ( Coronavirut Disease 2019 (COVID 19) ) กิจกรรม จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 132) 28 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง เปิดเผยราคากลาง โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ( Coronavirut Disease 2019 (COVID 19) ) กิจกรรม จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 244) 23 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานไทร-บ่อขยะ หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (ดู : 122) 2 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว - บ่อขยะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 118) 2 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานไทร-บ่อขยะ หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (ดู : 121) 4 มี.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เร่ือง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อขยะ-สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว-บ่อขยะ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (ดู : 116) 4 มี.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง เปิดเผยราคากลาง โครงการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเป็นค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการสำนักปลัด งานเทศกิจ จำนวน 1 คัน (ดู : 135) 25 ก.พ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง เปิดเผยราคากลาง โครงการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการกองช่าง จำนวน 1 คัน (ดู : 143) 25 ก.พ. 2563
ประกาศ อบต.ศาลาด่าน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 151) 13 ม.ค. 2563
ประกาศ อบต.ศาลาด่าน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 143) 13 ม.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการอาหารเสริม(นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (ดู : 156) 29 ต.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการอาหารเสริม(นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (ดู : 148) 28 ต.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 160) 28 ต.ค. 2562
ประกาศ อบต.ศาลาด่าน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 161) 15 ต.ค. 2562
ประกาศ อบต.ศาลาด่าน เรื่อง เปลียนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในความรับผิดชอบของ อบต.ศาลาด่าน กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา ม.๑ (บ่อคุรี) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 161) 11 ต.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง (คก.จ้างเหมาบริการจัดการระบบกำจัดขยะ ประจำสถานีขนถ่ายขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(จ) ) (ดู : 156) 1 ต.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประปีงบประาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 152) 27 ก.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปา ม.4 บ้านทุ่งหยีเพ็ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 153) 24 ก.ย. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 
 
   เทศบาลตำบลศาลาด่าน
   เลขที่ 571 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150  โทรศัพท์ : 075-667-231 โทรสาร : 075-667-231
   Copyright © 2019. www.saladan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs