Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายพงศ์สวัสดิ์ ดำรงอ่องตระกูล
นายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน
 
ข้อมูลเทศบาล
   ¤ ประวัติตำบล
   ¤ ข้อมูลทั่วไป
   ¤ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   ¤ โครงสร้างองค์กร
   ¤ นโยบาย/รายงานผลการปฏิบัติงาน
   ¤ อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบล
   ¤ การเลือกตั้งท้องถิ่น
   ¤ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   ¤ ข้อมูลการตรวจสอบภายใน
   ¤ งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
 
 
ข้อมูลบุคลากร
   ¤ คณะผู้บริหาร
   ¤ สมาชิกสภาเทศบาล
   ¤ หัวหน้าส่วนราชการ
   ¤ สำนักปลัด
   ¤ กองคลัง
   ¤ กองช่าง
   ¤ กองการศึกษา
   ¤ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
   ¤ จ้างเหมาบริการ
 
 
แผนการดำเนินงาน/พัฒนา
  ¤ แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ¤ แผนการดำเนินงาน
  ¤ แผนพัฒนาสามปี
  ¤ แผนพัฒนาสี่ปี
  ¤ แผนยุทธศาสตร์
  ¤ แผนอื่นๆ
  ¤ มาตรการประหยัดพลังงาน
รายงานผลการดำเนินงาน/พัฒนา
  ¤ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (รอบ 6 เดือน)
  ¤ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประจำปี)
  ¤ การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  ¤ รายงานการกำกับติดตามดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
  ¤ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติ/กฏหมาย/ปฏิบัติ
  ¤ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  ¤ เทศบัญญัติอื่นๆ
  ¤ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  ¤ ระเบียบ/ข้อบังคับ/
ประกาศมาตรการต่างๆ
  ¤ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานการเจ้าหน้าที่
  ¤ แผนอัตรากำลัง
  ¤ นโยบายหรือแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
  ¤ การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
  ¤ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ¤ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง
  ¤ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
  ¤ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ รายเดือน
  ¤ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
การเงิน/การคลัง
  ¤ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ¤ รายงานทางการคลัง
  ¤ รายงานเงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสม รอบ 6 เดือน
  ¤ รายงานการกำกับติดตามการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  ¤ รายงานผลการใข้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
การประชุม/ตรวจสอบ/ประเมิน
  ¤ กิจการสภา ทต.ศาลาด่าน
  ¤ การประชุมคณะผู้บริหาร/พนักงาน
  ¤ ผลการประเมิน (LPA / ITA)
  ¤ ผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช/ป.ป.ท/สถ.
การให้บริการ
  ¤ แบบฟอร์มการรับบริการ
  ¤ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ¤ คู่มือบริการประชาชน
  ¤ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ¤ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  ¤ การลดขั้นตอนปฏิบัติงาน
การส่งเสริมความโปร่งใส
  ¤ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ¤ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ¤ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดำเนินการป้องกันการทุจริต
  ¤ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  ¤ การประเมินความเสี่ยง ทุจริต ประพฤติมิชอบ
  ¤ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
  ¤ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  ¤ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
  ¤ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  ¤ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  ¤ รายงานผลการดำเนินการทุจริตประจำปี
มาตรการเสริมสร้าง
มาตรฐานทางจริยธรรม
  ¤ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ¤ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ¤ ประมวลจริยธรรมสำหรับ จนท.รัฐ
  ¤ การขับเคลื่อนจริยธรรม
  ¤ การประเมินจริยธรรม จนท. ของรัฐ
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
แจ้งเหตุร้องเรียนร้องทุกข์
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ขอเชิญผู้ประกอบการทางทะเล (เรือประมง เรือท่องเที่ยว) ผู้ประกอบการโรงแรมรีสอร์ท และอาสาสมัครบุคคลทั่วไปพื้นที่ตำบลศาลาด่าน สมัครเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันอันตรายจากแมงกะพรุน (ดู : 120) 27 ส.ค. 2566
ขอเชิญบุคคลทั่วไปพื้นที่ตำบลศาลาด่าน สมัครเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพภายในชุมชน "กิจกรรมฝึกนวดเท้า และการทำสปาเท้า" (ดู : 135) 23 ส.ค. 2566
ขอเชิญพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ตำบลศาลาด่าน ที่มีสุนัข แมว นำมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (วันที่ 21 ส.ค. 66 เวลา 10.00 – 15.30 น. ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ศาลาด่าน) : รับบริการฟรี (ดู : 128) 15 ส.ค. 2566
ขอเชิญ "รับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ..ศ. 2528" (ดู : 81) 11 ส.ค. 2566
ขอเชิญผู้ประกอบการ ร้านของชำ ร้านอาหาร พ่อค้าแม่ค้าตลาดนัด หรือบุคคลที่สนใจ ที่ประกอบกิจการค้าขายในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน สมัครเข้าร่วมอบรมโครงการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านอาหารปลอดภัย (ดู : 129) 4 ส.ค. 2566
ขอเชิญ ร่วมชม ร่วมเชียร์ เป็นกำลังใจ "กีฬาเทศบาลตำบลศาลาด่านเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 2" วันที่ 3 – 18 สิงหาคม 2566 ณ สนามกีฬาบ้านทุ่งหยีเพ็ง (ดู : 141) 27 ก.ค. 2566
ประกาศ "ห้ามขับขี่ยานพาหนะบนชายหาดสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน" (ดู : 123) 25 ก.ค. 2566
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมรองรับการท่องเที่ยววิถีฮาลาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 136) 12 ก.ค. 2566
ขอเชิญพี่น้องประชาชนพื้นที่ตำบลศาลาด่าน ที่มีสัตว์เลี้ยง “สุนัข แมว” ลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 (ดู : 131) 11 ก.ค. 2566
ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2566 (ดู : 133) 10 ก.ค. 2566
ประกาศรายชื่อนักฟุตบอล "เทศบาลตำบลศาลาด่าน จูเนียร์ U12" แข่งขันรายการ ยุวชน อบจ.กระบี่ คัพ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ครั้งที่ 8 (ดู : 86) 7 ก.ค. 2566
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลศาลาด่านเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 907) 3 ก.ค. 2566
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวเพื่อรองรับธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 134) 2 ก.ค. 2566
ระเบียบการแข่งขัน 4 กีฬา "เทศบาลตำบลศาลาด่านเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566" (ดู : 174) 26 มิ.ย. 2566
ขอเชิญร่วมชมการถ่ายทอดสด การเสวนา “ท่องเที่ยวทะเลยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” (ดู : 64) 20 มิ.ย. 2566
กำหนดการ "กิจกรรมพ่นหมอกควัน" กำจัดยุงลาย พื้นที่ตำบลศาลาด่าน (ดู : 321) 16 มิ.ย. 2566
ประกาศ “ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2566) (ดู : 186) 25 พ.ค. 2566
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพนักงานประจำเรือหางยาวและเรือสปีดโบ๊ท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 133) 25 พ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ กำหนดเวลา เปิด – ปิด น้ำประปาของ ทต.ศาลาด่าน (หมู่ที่ 2 บ้านพระแอะ) (ดู : 66) 12 พ.ค. 2566
รับสมัคร “จิตอาสา” ร่วมฝึกซ้อมแผนอพยพสึนามิ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 (ดู : 63) 11 พ.ค. 2566
ขอเชิญผู้สูงอายุตำบลศาลาด่าน เข้าร่วม "โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลศาลาด่าน" (ดู : 101) 28 เม.ย. 2566
ประกาศ “ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2566) (ดู : 158) 25 เม.ย. 2566
ทต.ศาลาด่าน ขอเชิญร่วมโครงการวันสงกรานต์ “เย็นทั่วหล้า ลันตา อันดามัน” ประจำปี 2566 (ดู : 167) 10 เม.ย. 2566
ประกาศ "ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566" (ดู : 205) 30 มี.ค. 2566
ขอเชิญร่วมบริจาค เสื้อผ้าสภาพดีที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อส่งต่อให้ผู้ที่ขาดแคลนในเขตตำบลศาลาด่าน (ร่วมแบ่งปันรอยยิ้ม ผ่านโครงการรับบริจาคเสื้อผ้าปันสุขให้ถึงกัน ผู้รับสุขใจ ผู้ให้อิ่มบุญ) (ดู : 195) 30 มี.ค. 2566
ประกาศ ทต.ศาลาด่าน เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 (พื้นที่ตำบลศาลาด่าน) (ดู : 150) 27 มี.ค. 2566
ขอเชิญยืนแบบชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 (เลยกำหนดมีเงินเพ่ิ่ม) (ดู : 189) 8 มี.ค. 2566
ประกาศ “มาตรการจัดระเบียบบริเวณชุมชนท่าเทียบเรือบ้านศาลาด่าน” (ดู : 227) 7 มี.ค. 2566
ขอเชิญเข้าร่่วมโครงการ “กีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566” (ดู : 152) 17 ก.พ. 2566
เปิดรับสมัครเข้าร่วมประกวด “นางงาม มิสโกงกาง” Mangrove Love Festival 2023 (ดู : 428) 6 ก.พ. 2566
เปิดรับสมัครคู่รัก ที่ประสงค์จดทะเบียนสมรสในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 “บนเรือแจว” รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 (จำนวน 4 คู่ เท่านั้น) (ดู : 171) 6 ก.พ. 2566
ขอเชิญร่วมงานเมาว์ลิดประจำตำบลศาลาด่าน ครั้งที่ 10 (3 - 5 ก.พ. 66 ณ สนามโรงเรียนบ้านพระแอะ) พร้อมรับชม “ถ่ายทอดสด” ทางเพจ FB : เทศบาลตำบลศาลาด่าน (ดู : 172) 2 ก.พ. 2566
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ กิจกรรม Big Cleaning Day เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย (30 ม.ค. 66 เวลา 08.30 น. ณ มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา) (ดู : 161) 27 ม.ค. 2566
ประกาศ “ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อเทศบาลตำบลศาลาด่าน” (ติอต่องานกองช่าง) (ดู : 165) 26 ม.ค. 2566
ประกาศ “ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑/๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒” (ดู : 165) 25 ม.ค. 2566
ขอเชิญร่วมกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 (ดู : 226) 26 ธ.ค. 2565
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ กิจกรรม Big Cleaning Day เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย (27 ธ.ค. 65 เวลา 08.30 น. ณ วัดศาลาด่าน) (ดู : 187) 23 ธ.ค. 2565
ศาลาด่านปลอดภัย (ทุกคนปลอดภัย) ร่วมกัน สวมหมวกนิรภัย 100% (ดู : 183) 21 ธ.ค. 2565
ประกาศ “ลงพื้นที่สำรวจป้ายและสถานประกอบการ ประจำปี 2566” (ดู : 186) 2 ธ.ค. 2565
ประกาศ “การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566” (ดู : 163) 2 ธ.ค. 2565
ทต.ศาลาด่าน ขอเชิญชวน ร่วม “จิตอาสา” Big Cleaning Day เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ. 2565 (ดู : 171) 30 พ.ย. 2565
ประกาศ “การยื่นคำร้องติดตั้ง รื้อถอน และเปลี่ยนแปลงข้อความป้าย” เขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (ดู : 137) 21 พ.ย. 2565
วิธีจัดการ “ขยะในครัวเรือน” และ “ขยะเฉพาะกิจ” (ดู : 130) 18 พ.ย. 2565
ขอเชิญชาวอำเภอเกาะลันตา เข้าร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบโลโก้ “ศาลาด่านโมเดล” ชิงเงินรางวัล (ดู : 183) 9 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปีภาษี 2566 (ดู : 211) 31 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ "รับลงทะเบียนคนพิการในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน" (รายใหม่) (ดู : 159) 11 ต.ค. 2565
ประกาศ “การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 และการรับลงทะเบียนผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 154) 3 ต.ค. 2565
ประกาศ “บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” (ดู : 146) 30 ก.ย. 2565
ประกาศ “บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” (ดู : 152) 30 ก.ย. 2565
ขอเชิญประชาชนที่มีสัตว์เลี้ยง สุนัข แมว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ทุกพื้นที่ในตำบลศาลาด่าน นำมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (รับบริการฟรี) รอบเก็บตก (ดู : 185) 27 ก.ย. 2565
ประกาศ “การออกหนังสือรับรองของเทศบาลตำบลศาลาด่าน ในการออกหนังสือรับรองกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างในโฉนดที่ดินของประชาชนในพื้นที่” (ดู : 229) 19 ก.ย. 2565
กำหนดการกิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (ดู : 173) 17 ส.ค. 2565
ประกาศ “รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2565” (ดู : 304) 5 ส.ค. 2565
ข้อควรรู้ “โรคฝีดาษวานร/ฝีดาษลิง Monkeypox” (ดู : 192) 5 ส.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน "อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง" (ดู : 183) 12 ก.ค. 2565
ระเบียบการแข่งขันกีฬา “ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง” เทศบาลตำบลศาลาด่านเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ดู : 191) 8 ก.ค. 2565
ประกาศ “ปิดการเรียนการสอนกรณีพิเศษของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของ ทต.ศาลาด่าน (วันที่ 30 มิ.ย. - 1 ก.ค. 65) (ดู : 238) 29 มิ.ย. 2565
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ กิจกรรม Big Cleaning Day เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย (1 ก.ค. 65 พร้อมกันเวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน) (ดู : 234) 29 มิ.ย. 2565
ประกาศ “ปิดการเรียนการสอนกรณีพิเศษของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของ ทต.ศาลาด่าน (วันที่ 28 มิ.ย. 65) (ดู : 218) 27 มิ.ย. 2565
ประกาศ “ขออนุมัติขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565” (ดู : 286) 27 มิ.ย. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
   เทศบาลตำบลศาลาด่าน
   เลขที่ 571 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150  โทรศัพท์ : 075-667-230 โทรสาร : 075-667-231
   Copyright © 2019. www.saladan.go.th
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saladan571@gmail.com. All rights reserved. Powered by stsbbs